BHV cursus Leeuwarden

NedCert
Erkend opleider BHV – EHBO

Marsweg 24
8938 AM Leeuwarden
info@bhvcursusleeuwarden.nl

Wet- en regelgeving

Vrijwel alle cursussen en trainingen die wij geven bij BHV cursus Leeuwarden zijn gebaseerd geldende op Wet- en regelgeving. Op deze pagina geven wij je hierover meer informatie.

NedCert Norm-maker

wet- en regelgevingNedCert heeft in de kerncommissie Bedrijfshulpverlening bij de NEN de NedCert BHV methode gratis ter beschikking gesteld voor het opstellen van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en uiteindelijk de NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, welke norm hierop is gebaseerd.

Bij de NedCert BHV methode wordt er van uitgegaan dat de BHV-organisatie is ingericht met Safety and Health Officers (SHO’ers), die zo nodig worden geassisteerd door bedrijfshulpverleners.

Arbeidsomstandighedenwet

Volgens artikel 15 van de Arbowet moet ook jouw bedrijf BHV’ers hebben. De BHV’ers moeten een opleiding hebben gevolgd. Als je een bedrijf bent begonnen en na verloop van tijd werknemers aanneemt, moet je zorgen dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in je bedrijf aanwezig zijn. Als het bedrijf nog klein is, mag je zelf de bedrijfshulpverlener zijn, maar er moet altijd minstens één werknemer zijn die je in BHV kan vervangen als je niet op het bedrijf aanwezig bent.

Je moet deze werknemer aanwijzen als de bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er moet jou kunnen vervangen als je ziek bent of een dag vrij bent, maar ook als je bijvoorbeeld buiten de deur bent voor een vergadering. Het is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s die er in je bedrijf zijn, hoeveel BHV’ers je moet hebben.
Om je op weg te helpen kan je op de site van NedCert snel en eenvoudig berekenen hoeveel BHV’ers er ongeveer nodig zijn.

Klik hier voor de online rekentool >>> 

Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Voor alle overige plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, moet je ook BHV’ers hebben volgens artikel 4.22 van de `Regeling brandveilig gebruik overige plaatsen.
Dit geldt voor veel verenigingen, stichtingen, openlucht evenementen e.d.

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 

SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers en SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Erkenning in België

EHBO | SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor de overige cursussen bestaat geen erkenningssysteem vanuit de Belgische overheid maar is opleiding verplicht vanwege Europese regelgeving.

Europese richtlijn 89/391/EEG

Artikel 8

Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar

1. De werkgever moet:

– de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en

– de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.

Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico’s van het bedrijf en/of de inrichting.

De volledige regeling is hier te lezen.